sreda , 17 jul 2024
Novosti

DILS projekat

Dom zdravlja Novi Pazar je uspješno završio projekat „Investicionog granta“ kao sastavnog dela „DILS projekta – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“.

Projekat je finansiran sredstvima u skladu sa Sporazumom o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj, a preko Ministarstva zdravlja R Srbije.

Dom zdravlja Novi Pazar je bio jedan od 43 domova zdravlja koji je dobio značajna finansijska sredstva. Sredstva koja su putem projekta dobijena su 1.277.000 dinara  ili oko 10.700 eura.

Cilj projekta je bio da se pomogne domovima zdravlja da u prelaznom periodu ka uspostavljanju decentralizovanog sistema zdravstvene zašite, osnaže sopstvene kapacitete, kako bi na što bolji način odgovorili specifičnim potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da u budućnosti pružaju bolje ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge.

Nabavljena oprema sredstvima „Investicionog granta“

  1. EKG trokanalani SE-300B EDAN – 1 kom – 117.600 dinara (za službu zdravstvene zaštite djece)
  2. Telefonska centrala Panasonic tes824 sa karticom za govorno biranje – 1 kom – 74.792,40 dinara (za službu zdravstvene zaštite djece)
  3. Aparati za merenje pritiska  BOKANG – 65 kom – 389.220 dinara
  4. Police za arhiviranje zdravstvene dokumentacije – 5 kom – 155.000 dinara (za službu zdravstvene zaštite žena)
  5. Pultovi za bebe – 10 kom – 160.000 dinara (za službu zdravstvene zaštite djece)
  6. Patronažne torbe – 25 kom – 64.250 dinara (za službu polivalentne patronaže)

Defibrilator DEFIGARD 4000 – 1 kom – 559.440 dinara, od čega 300.000 dinara sredstva projekta, a 259.440 dinara sopstvenih sredstava (za službu hitne pomoći)