ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

O nama

Novi Pazar se nalazi na 290 km južno od Beograda, koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru, na nadmorskoj visini od 496m.  Ukupna površina opštine sa 100 naseljenih mesta iznosi 742 km2.

Dom zdravlja Novi Pazar pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, stomatološke zdravstvene zaštite i farmaceutsku delatnost za teritoriju opštine Novi Pazar koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2012.god. ima 98.978stanovnika, od kojih je 11.952 dece predškolskog uzrasta, 17.707 dece koja pohađaju školu na teritoriji opštine, žena od 15 do 49 godina 24.926, žena od 15 i više godina 36.648, 6.253 osoba starosti preko 70 godina i 80.805 odraslih stanovnika starosti od 19-69 godine.

Dom zdravlja Novi Pazar svoju delatnost obavlja preko sledećih službi:

–         Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece;

–         Služba za zdravstvenu zaštitu žena;

–         Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa medicinom rada, kućnim lečenjem i centrom za preventivne zdravstvene usluge;

–         Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom;

–         Služba polivalentne patronaže;

–         Služba stomatološke zdravstvene zaštite;

–         Farmaceutska služba (pet gradskih apoteka).

Dom zdravlja Novi Pazar trenutno raspolaže sa 11 zdravstvenih ambulanti i 4 zdravstvene stanice.

Rad u prostorijama gradskih ambulanti je organizovan u dve smene. Što se tiče broja timova izabranih lekara,  DZ Novi Pazar ima 33 tima za zz odraslih, 20 timova za zz dece i 6 timova za zz žena.

Rad u seoskim ambulantama sprovodi se u vidu jednog, a najviše tri dolaska u toku jedne nedelje (što zavisi od udaljenosti ambulanti i broja registrovanih pacijenata) , rad se organizuje  samo u prvoj smeni. Seoske  ambulante se nalaze  u prilično loše građenim  objektima koji  su uglavnom stari više desetina godina, a inventar uglavnom prati starost objekata uz retke izuzetke (Trnava i Požega). Najudaljenija seoska ambulanta  je od Doma zdravlja udaljena 25 kilometara ( Bele Vode ), a ostale su u opsegu od 5 do 25 km sa jako slabo organizovanim gradskim prevozom, te je postojanje i adaptacija istih od presudnog značaja za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite ovom stanovništvu.

Izgradnja zdravstvenih stanica u najnaseljenijim delovima grada  prema kojima gravitiraju gusto naseljene prigradske oblasti (Mur, Selakovac i Postenje) i veliki broj sela omogućio bi adekvatnu zdravstvenu zaštitu tom stanovništvu i približavanje  usluga.

Dom zdravlja Novi Pazar pruža usluge primarne zdravstvene zaštite za teritoriju grada Novog Pazara koja ima 103892 stanovnika, prema poslednjoj proceni iz 2015.god. Međutim, ako gledamo podatak o broju osiguranika na dan 25.10.2016.god. prema kojima je rađen Plan rada zdravstvenih ustanova za tekuću godinu, ukupan broj osiguranika u gradu Novom Pazaru je 98516 od kojih je 9888 dece predškolskog uzrasta (0-6.99), 19487 dece koja pohađaju školu na teritoriji opštine, 11618 osoba starosti preko 65 godina i 58889 odraslih stanovnika starosti od 19-64 godine. Posmatrano na ukupnom nivou  oko 5% populacije nema zdravstveno osiguranje.

Svoje usluge DZ Novi Pazar je izvršio sa 319 zaposlena radnika koje je ugovorio sa filijalom  za sve službe osim stomatologije gde se finansira 68 zaposleni radnik i apoteke gde je 33 zaposlena radnika. Ukupan broj zaposlenih je bio na nivou Doma zdravlja 425 radnika, što znači da (ne računamo zaposlene u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti i apoteci) 75% radnika je ugovoreno sa RFZO-Filijalom Novi Pazar

 

Tabela sa podatkom o pruženim preventivnim i kurativnim uslugama u 2017.god.:

 

Dom zdravlja Novi Pazar, odnosno služba za zdravstvenu zaštitu žena, raspolaže sa jednim UZ  aparatom sa kojim je u 2012.god. pregledano 2.206 žena. Nabavkom još jednog UZ  aparata  smanjili bismo vreme čekanja na ovu dijagnostičku proceduru. Ustanovi je i neophodan CTG aparat.

Od ostale opreme posedujemo:

 • EKG (višekanalni) – 12 kom,
 • kolposkop – 2 kom,
 • defribrilator (poluautomatski) – 3 kom,
 • inhlator – 5 kom, aspirator – 2 kom,
 • spirometar – 1 kom,
 • sterilizator (suvi) – 24 kom
 • termokauter – 2 kom
 • mikroskop – 1 kom
 • stomatološke stolice – 21 kom

Sva navedena oprema, osim jednog kolposkopa, je starija oprema sa prosečnom starošću između 10 i 20 god.

U toku je priprema za izgradnju i renoviranje sledećih objekata:

 • centralne zgrade Dom zdravlja (zamena stolarije i postavljanje fasade )
 • seoskih ambulanti – Lukare, Trnava, Deževa, Šaronje.

Prioritetni planovi Dom zdravlja Novi Pazar,pored gore navedenih, su:

 • približavanje zdravstvene zaštite izgradnjom i renoviranjem ambulanti i stanica,
 • skraćenje perioda zakazivanja pregleda,
 • jačanje preventivnih aktivnosti u svim službama, kao i jačanje rada ppatronažne službe,
 • razvijanje službe hitne pomoći  prema dimenzijama grada i učestalosti patologije.