subota , 24 februar 2024
Novosti

Konkursi

            На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019),чл.27к Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09,118/21)сходно чл.23. Статута Дома здравља,а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП за2020.год.бр.112-01-31/2020-02 oд 24.12.2020.год,Правилником о организацији и систематизацији радних места ДЗ бр.298в.д. директора Дома здравља расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За радно место: Портир-чувар

 • са пуним радним временим,
 • на неодређено време,
 • ради попуњавања упражњеног радног   места

ОПИС ПОСЛОВА:ПремаПравилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ:

 • стечено средње образовање , IV степен.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом(радно искуство),контакт телефон.
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Очитану личну карту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци,

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт:020/311-765

Оглашено у листу „ Послови“ 26.01.2022.г.

__________________________________________________________________________________________

 

ДОМ ЗДРАВЉА

Број:77

12.01.2022.године

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019,) и члана 23. Статута Дома здравља,а у складу са Кадлровским планом Дома здравља НП  за 2020.год.бр.112-01-31/2020-02 oд 24.12.2020.год.,Правилиником о организацији и систематизацији радних места ДЗ бр.298 од 29.01.2021., а након добијене сагласности Комисије за ново запошљавање бр.112-01-1236/2021-02 в.д. директора Дома здравља расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За радно место: Доктор медицине у Служби ХМП,број извршилаца-4

 са пуним радним временим,

-на неодређено време,

-ради попуњавања упражњених  радних  места

ОПИС ПОСЛОВА:ПремаПравилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ-

 • стечено високо стручно образовање
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце или решења о упису у комору.
 • најмање годину дана радног искуства на пословима доктора медицине

За радно место: Доктор медицине-изабрани лекар, број извршилаца- 5 са пуним радним временом,

-на неодређено време,

-ради попуњавања упражњених  радних  места

ОПИС ПОСЛОВА:Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ-

 • стечено високо стручно образовање
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце или решења о упису у Комору.
 • пожељно радно искуство

Као доказ о испуњености услова уз пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијомкандидати су дужни да доставе:

 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору
 • Очитана лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Доказ о радном искуству.

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци,

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 0648817525.

 

ВД ДИРЕКТОР,

др Ервин Ћоровић

 

Oглас објављен у публикацији “Послови” бр.969 дана 19.01.2022.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

На основу чл.7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019,)  и члана 23. Статута Дома здравља,  а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП за 2020.год. бр.112-01-31/2020-02 oд 24.12.2020.год.,Правилиником о организацији и систематизацији радних места ДЗ  бр.298 од 29.01.2021., а након добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-00772/2021-02 в.д. директора Дома здравља расписује

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

За радно место: Руководилац послова инвестиционог/техничког одржавања,                                               број извршилаца- 1 

 • са пуним радним временим,
 • на неодређено време,
 • ради попуњавања упражњеног  радног   места

ОПИС ПОСЛОВА:Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ- 

 • стечено високо стручно образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.г. или на основним студијама у трајању од најмање четири године  по пропису који је уређивао високо образовање  до 10.09.2005.г.
 • положен стручни испит из области рада
 • најмање три године радног искуства у струци

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон. 
 • Оверену фотокопију дипломе  
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
 • Доказ о радном искуству 
 • Очитану личну карту 
 • Извод из матичне књиге рођених 
 • Уверење о држављанству Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у јавној и здравственој установи, не старије од 6 месеци,

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 064/8817525.

Оглашен у листу „Послови“ бр.961/24.11.2021.г.


 

На основу чл.7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019,)  и члана 23. Статута Дома здравља,  а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП за 2020.год. бр.112-01-31/2020-02 oд 24.12.2020.год.,Правилиником о организацији и систематизацији радних места ДЗ  бр.298 од 29.01.2021., а након добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-00772/2021-02 в.д. директора Дома здравља расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За радно место: Руководилац послова инвестиционог/техничког одржавања,број извршилаца- 1

 • са пуним радним временим,
 • на неодређено време,
 • ради попуњавања упражњеног  радног   места

ОПИС ПОСЛОВА:Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ-

 • стечено високо стручно образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.г. или на основним студијама у трајању од најмање четири године  по пропису који је уређивао високо образовање  до 10.09.2005.г.
 • положен стручни испит из области рада
 • најмање пет година радног искуства у струци

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон.
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Доказ о радном искуству
 • Очитану личну карту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у јавној и здравственој установи, не старије од 6 месеци,

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 064/8817525.

Оглас објављен у листу „Послови“ бр.956 20.10.2021.год.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За радно место: Медицинска сестра-техничар, број извршилаца- 2

                       са пуним радним временим,

-на неодређено време,

-ради попуњавања упражњених  радних  места

ОПИС ПОСЛОВА:Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Н.Пазар

УСЛОВИ-

 • стечено средње стручно образовање
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце или решења о упису у комору.
 • најмање годину дана радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара у ЗУ из Плана мреже

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон.
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору
 • Очитана лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци,

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 0648817525.

Оглас објављен у листу „Послови“НСЗ бр.956 20.10.2021.год.

 

Na osnovu člana.7.-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,AP ili J.LS („Sl.glasnik “ br.96/2019,)  i člana 23. Statuta Doma zdravlja,  a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja NP  za  2020.god. br.112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.god.,Pravilinikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta DZ  br.298 od 29.01.2021., v.d. direktora Doma zdravlja raspisuje
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 .
 .
Doktor medicine-izabrani lekar,broj izvršilaca-11
                   -za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenim,
                  – zbog povećanog obima posla
                   -na određeno vreme
OPIS POSLOVA:  Prema  Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Novi Pazar.
USLOVI
stečeno visoko obrazovanje
-završen medicinski fakultet,
-položen stručni ispit,
-posedovanje licence ili rešenja o upisu u komoru.
 .
.
Doktor medicine u Službi HMP sa san. prevozom,broj izvršilaca-5
                   -za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom,
                   – zbog povećanog obima posla
                    -na određeno vreme
OPIS POSLOVA:  Prema  Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Novi Pazar.
USLOVI
-stečeno visoko obrazovanje-završen medicinski fakultet,
-položen stručni ispit,
-posedovanje licence ili rešenja o upisu u komoru
 .
 .
Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave:
-Prijavu na konkurs sa kratkom radnom i ličnom biografijom (radno iskustvo), kontakt telefon.
-Overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu.
-Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
-Overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru
Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Ovi podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe, njih obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa , kandidati su dužni da dostave:
-Lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koji se zasnivaju ne starije od 6 meseci.
-Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak, ne starije od 6 meseci.
-Uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi, ne starije od 6 meseci.
-Uverenje o državljanstvu.
            Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ 29.09.2021. god  Nacionalne službe za zapošljavanje.
          Prijave na konkurs dostaviti pisarnici Doma zdravlja Novi Pazar, adresa ul.Generala Živkovića br.1. sa naznakom „ Za javni oglas“.
          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Konkurs:30.07.2018 god. Interni oglas za specijalizacije

 

Konkurs:11.07.2017 god. Interni oglas za specijalizacije

Konkurs : 31.10.2014 god.

scan0001