ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Zaštitnik prava pacijenata

Zaštitnik prava pacijenata
Pravo na prigovor jedno je od prava pacijenata predviđeno Zakonom a zdravstvenoj zaštiti. Ovo pravo pruža pacijentu mogućnost da na nivou zdravstvene ustanove izrazi svoje nezadovoljstvo, ukaže na učinjenu grešku, propust ili nekorektno ponašanje zdravstvenog radnika, te da uz pomoć zaštitnika pacijentovih prava reši problem i ostvari svoje pravo iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Kako se podnosi prigovor?
Prigovor zaštitniku prava pacijenata upućuje se lično, a ako korisnik zdravstvenih usluga to nije u mogućnosti,  umesto njega može da uradi neko iz njegove uže porodice ili neka treća osoba koju on ovlastio. Zaštitnik ne uzima u obzir anonimne prigovore.
Praksa je da se izraženo nezadovoljstvo preda u pisanoj formi ali ako se korisnik odluči da se umeno obrati, zaštitnik će napraviti zapisnik o tome.
U prigovoru je potrebno navesti detaljan opis sporne situacije, kad i gde se dogodila, ime i prezime zdravstvenog radnika protiv kojeg se podnosi prigovor, datum podnošenja prigovora i lične podatke korisnika, radi dostavljanja odgovora i evektualnog uspostavljanja komunikacije sa pacijentom. Potrebno je i priložiti medicinsku dokumentaciju (ako je ona neophodna kao dokaz).

Kako zaštitnik dalje postupa?
Po dobijanju tvog prigovora zaštitnik prava pacijenata utvrđuje da li je nadležan za pacijentov problem. Ako ustanovi da nije, pismeno će ga obavestiti o tome i uputiće te na ustanovu kojoj možeš da se obrati.
Ako oceni da je nadležan za prigovor, zaštitnik je dužan da utvrdi sve činjenice u vezi s pacijentovim navodima. On će prikupiti izjave zdravstvenih radnika koji imaju veze s pacijentovim problemom, izjave eventualnih očevidaca, izveštaj o pacijentovom zdravstvenom stanju i druge potrebne dokaze.
Šta zaštitnik može da uradi?
Najviše osam dana od podnošenja prigovora, zaštitnik je obavezan da pacijenta, direktora ustanove i načelnika odeljenja obavesti o ishodu istrage.

Kontakt  zaštitnika  pacijentovih prava:

Ul. Šabana Koče 87 , Zgrada dečije zaštite

Tel:  020/314-722 lokal 191,  064/8522810