ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

o Domu zdravlja

Novi Pazar se nalazi na 290 km južno od Beograda, koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru, na nadmorskoj visini od 496m.  Ukupna površina opštine sa 100 naseljenih mesta iznosi 742 km2.

Dom zdravlja Novi Pazar pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, stomatološke zdravstvene zaštite i farmaceutsku delatnost za teritoriju opštine Novi Pazar koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2012.god. ima 98.978stanovnika, od kojih je 11.952 dece predškolskog uzrasta, 17.707 dece koja pohađaju školu na teritoriji opštine, žena od 15 do 49 godina 24.926, žena od 15 i više godina 36.648, 6.253 osoba starosti preko 70 godina i 80.805 odraslih stanovnika starosti od 19-69 godine.

Dom zdravlja Novi Pazar svoju delatnost obavlja preko sledećih službi:

–         Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece;

–         Služba za zdravstvenu zaštitu žena;

–         Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa medicinom rada, kućnim lečenjem i centrom za preventivne zdravstvene usluge;

–         Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom;

–         Služba polivalentne patronaže;

–         Služba stomatološke zdravstvene zaštite;

–         Farmaceutska služba (pet gradskih apoteka).

Dom zdravlja Novi Pazar trenutno raspolaže sa 11 zdravstvenih ambulanti i 4 zdravstvene stanice.

Rad u prostorijama gradskih ambulanti je organizovan u dve smene. Što se tiče broja timova izabranih lekara,  DZ Novi Pazar ima 33 tima za zz odraslih, 20 timova za zz dece i 6 timova za zz žena.

Rad u seoskim ambulantama sprovodi se u vidu jednog, a najviše tri dolaska u toku jedne nedelje (što zavisi od udaljenosti ambulanti i broja registrovanih pacijenata) , rad se organizuje  samo u prvoj smeni. Seoske  ambulante se nalaze  u prilično loše građenim  objektima koji  su uglavnom stari više desetina godina, a inventar uglavnom prati starost objekata uz retke izuzetke (Trnava i Požega). Najudaljenija seoska ambulanta  je od Doma zdravlja udaljena 25 kilometara ( Bele Vode ), a ostale su u opsegu od 5 do 25 km sa jako slabo organizovanim gradskim prevozom, te je postojanje i adaptacija istih od presudnog značaja za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite ovom stanovništvu.

Izgradnja zdravstvenih stanica u najnaseljenijim delovima grada  prema kojima gravitiraju gusto naseljene prigradske oblasti (Mur, Selakovac i Postenje) i veliki broj sela omogućio bi adekvatnu zdravstvenu zaštitu tom stanovništvu i približavanje  usluga.

Svoje usluge u 2012.god. DZ Novi Pazar je izvršio sa 381 zaposlenim radnikom, od toga 278 je ugovoreno u  primarnoj zz, 67 u stomatološkoj zz i 36 radnika radi u farmaceutskoj delatnosti (od toga 10 dipl.farmaceuta). Ovaj broj zaposlenih na ukupnom nivou za ustanovu nije u skladu sa normativima prema važećem Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, u smislu manjeg broja zaposlenih kod broja lekara i medicinskih sestara-tehničara u službama doma zdravlja (tabela u prilogu – poslednja strana).

Tabela sa podatkom o pruženim preventivnim i kurativnim uslugama u 2012.god.:

podaci o dz tabela

 

Dom zdravlja Novi Pazar, odnosno služba za zdravstvenu zaštitu žena, raspolaže sa jednim UZ  aparatom sa kojim je u 2012.god. pregledano 2.206 žena. Nabavkom još jednog UZ  aparata  smanjili bismo vreme čekanja na ovu dijagnostičku proceduru. Ustanovi je i neophodan CTG aparat.

Od ostale opreme posedujemo:

 • EKG (višekanalni) – 12 kom,
 • kolposkop – 2 kom,
 • defribrilator (poluautomatski) – 3 kom,
 • inhlator – 5 kom, aspirator – 2 kom,
 • spirometar – 1 kom,
 • sterilizator (suvi) – 24 kom
 • termokauter – 2 kom
 • mikroskop – 1 kom
 • stomatološke stolice – 21 kom

Sva navedena oprema, osim jednog kolposkopa, je starija oprema sa prosečnom starošću između 10 i 20 god.

U toku je priprema za izgradnju i renoviranje sledećih objekata:

 • centralne zgrade Dom zdravlja (zamena stolarije i postavljanje fasade )
 • seoskih ambulanti – Lukare, Trnava, Deževa, Šaronje.

Prioritetni planovi Dom zdravlja Novi Pazar,pored gore navedenih, su:

 • približavanje zdravstvene zaštite izgradnjom i renoviranjem ambulanti i stanica,
 • skraćenje perioda zakazivanja pregleda,
 • jačanje preventivnih aktivnosti u svim službama, kao i jačanje rada ppatronažne službe,
 • razvijanje službe hitne pomoći  prema dimenzijama grada i učestalosti patologije.